Refinansiering inkasso

Lån som misligholdes kan bli dyre ettersom tiden går. Ved å samle gjelden unngår du problemer, samtidig som du sannsynligvis kutter ned på kostnadene.

Her vil vi først ta for oss de viktigste momentene du bør være klar over når det gjelder en inkassosak.

Deretter ser vi på mulige løsninger, og hvordan du finner de beste lånene til refinansiering av inkassogjeld.

Hva er inkasso?

En kreditor kan kreve inn skyldige pengekrav selv eller bruke et inkassoselskap for å inndrive gjelden. Et inkassovarsel må alltid sendes ut før inkassotiltak kan starte.

En kreditor kan bruke et inkassoselskap til å inndrive et pengekrav dersom den som skylder pengene ikke gjør opp for seg.

Kreditoren kan også selv drive inn pengene. I henhold til inkassoloven må den som skylder pengene da betale inkassosalær, i tillegg til gjelden som er misligholdt.

Salæret er en form for erstatning som skal dekke kostnadene ved inndrivelsen av kravet.

I denne sammenhengen er det spesielt to momenter som er viktige:

 1. Skyldneren skal ha mottatt et inkassovarsel, med 14 dagers betalingsfrist, før inkassotiltak kan iverksettes.
 2. Rettslig inndrivelse kan iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen denne fristen.

Det er en rekke kriterier som må oppfylles for at en inkassosak skal kunne iverksettes.

Vi forutsetter her at kravet er legitimt, og at inkassoselskapet går korrekt frem og i henhold til inkassoloven.

Rettslig inndrivelse koster mye penger

Når de 14 dagene er passert vil rettslig inndrivelse iverksettes. På dette tidspunktet vil det legges til renter på 8,75% på det du skylder.

Dersom kravet er et lån eller en kreditt, vil den renten du har på lånet eller kreditten legges til grunn.

Med andre ord, skylder du penger til et kredittkortselskap, der rentene er 25%, er det denne prosentsatsen som brukes.

Gitt at kravet drives inn av et inkassoselskap, kan du her også bli avkrevd et større salær.

Erstatningsbeløpet beregnes nå i forhold til både størrelsen på det opprinnelige kravet, og i forhold til kreditorens reelle utgifter for inndrivelsen.

Inndrivelse av gjeld via det offentlige medfører tusenvis av kroner i ekstrakostnader for skyldneren.

Tvangsinnkreving ender i betalingsanmerkning

De ekstra tapte pengene som følge av en inkassosak er bare én del av bekymringene. Når det har gått minimum en måned etter at rettslige skritt ble iverksatt, kan kreditoren registrere en betalingsanmerkning på ditt navn. Den biten forverrer den økonomiske situasjonen.

På dette tidspunktet har du sannsynligvis et meget sterkt behov for å få på plass en refinansiering av inkassogjelden.

Problemet er at det er svært vanskelig å få nye lån når du har betalingsanmerkninger.

Les også: Lindorff forklarer hva som skjer i en inkassoprosess

Inkassokrav og mulighetene for refinansiering med inkasso

Registrerte betalingsanmerkninger betyr at du får avslag på nye lånesøknader, selv om formålet med lånet er å gjøre opp gjelden. For å løse flokene er du nødt til å låne privat, eller forsøke å betale ned gjelden i sin helhet.

Problemet til mange er at gjelden kan være så stor, og de ekstra rentekostnadene så høye, at inntektene rett og slett ikke strekker til.

Den beste løsningen hadde selvsagt vært å refinansiere før denne prosessen hadde startet.

Inkassovarselet er en viktig påminnelse

Når inkassovarslene ramler inn er det viktig å ta affære så raskt som mulig.

Ingen ønsker seg de rettslige og økonomiske problemene en inkassosak medfører.

Årsaken til at du får et inkassovarsel er sannsynligvis at du allerede har vansker med å betale renter og avdrag på gjelden din. Inkassovarselet er på sett og vis den siste påminnelsen din om at du bør ta grep.

Dersom du ønsker å refinansiere gjelden, bør du gjøre dette nå.

Refinansiering av inkasso før rettslig inndrivelse

Så fremt du ikke har betalingsanmerkninger, vil sjansene for å få refinansiert gjelden være relativt gode. At saken har gått til inkasso trenger ikke være til hinder.

Fordelene med å få på plass det nye lånet kan summeres opp slik:

 • Du unngår betalingsanmerkning når gjelden refinansieres.
 • Du får bedre kontroll på gjelden når du har kun ett lån å forholde deg til.
 • Du får sannsynligvis bedre rentebetingelser om du samler flere lån og kreditter.
 • Det vil bli enklere å bli gjeldfri.
 • Du unngår stress og psykiske belastninger.

Sletting av inkasso og nedbetalingstid

I fjor kom det nye retningslinjer fra Finanstilsynet som regulerer bankenes utlånspraksis. Vanlige lån til forbruk skal nå ha maksimalt fem år nedbetalingstid. Denne regelen kan bankene imidlertid se bort i fra når det gjelder refinansiering.

Nedbetalingstiden kan settes til lengre enn fem år dersom:

 • Gjelden er refinansiert til bedre vilkår.
 • Den opprinnelige gjelden hadde lengre nedbetalingstid.

I mange tilfeller vil begge disse kriteriene oppfylles. I tillegg skal bankene ta hensyn til din betjeningsevne, og til dine behov for livsopphold. Dette gir rom for skjønn når nedbetalingstiden skal fastsettes.

Video som forklarer hvordan bli fri for inkasso

Allerede fått betalingsanmerkning

En inkassosak som er endt i betalingsanmerkning kan fortsatt refinansieres, men da må den som skylder pengene stille med sikkerhet for lånet. I praksis betyr det at du må eie din egen bolig, eller en annen eiendom som er lett omsettelig.

I visse tilfeller kan bankene også akseptere at andre påtar seg kausjonsansvar.

Bluestep Bank, Bank2 og Svea Finans er blant selskapene som har dette tilbudet. Hos de fleste spare- og boligbanker vil søknaden normalt bli avvist. Se en oversikt over alle banker som tilbyr lån med betalingsanmerkning her.

Slik refinansierer du inkasso

Her er en oppsummering på hvordan du bør gå frem dersom du trenger refinansiering av gjeld som er gått til inkasso.

 • Start prosessen i god tid før rettslig inndrivelse iverksettes.
 • Innhent mange tilbud slik at du kan sammenligne deg frem til billigste løsning.
 • Vurder å bruke en finansagent som skaffer inntil 15 tilbud på refinansiering).
 • Samle all gjeld i et større lån dersom banken aksepterer dette.
 • Prioriter å refinansiere den dyreste gjelden dersom du ikke får stort nok lån.
 • Ha kortest mulig nedbetalingstid på det nye lånet.

Husk at all gjeld som er dyr bør vurderes refinansiert, selv om du ikke har noe problemer med å klare avdragene. Det er et økt fokus på denne typen gjeldsproblemer, noe som har ført til skjerpet konkurranse mellom bankene. Det igjen gjør at tilbudene på refinansiering av inkassogjeld blir stadig bedre.