Refinansiering med kausjonist

Det er ofte enklere og billigere å refinansiere gjeld sammen med ektefellen eller samboeren. Dette kalles å ha en medlåner eller medlåntaker, og er en ordning de fleste banker aksepterer.

Her får du oversikt over fordelene med å være to om lånet, samt hvilke utfordringer og ulemper dette kan medføre.

Likt ansvar for begge

Det viktigste du må være klar over når du tar opp et refinansieringslån sammen med en medlåner, er at begge to vil bli ansvarlige for lånets tilbakebetaling.

Den ene vil stå som hovedlåntaker, og er den som er primæransvarlig for at renter og avdrag betales i tide.

Dersom hovedlåntakeren får problemer med å betjene refinansieringslånet, uansett årsak, vil kausjonisten ha de samme forpliktelsene overfor banken.

Video som forklarer kausjonist/medlåntaker

Lik rett til pengene

Det er også slik at så lenge begge parter har likt ansvar for tilbakebetalingen av lånet, har dere i utgangspunktet også lik rett til å disponere pengene. Som du vil se i de to neste avsnittene er også dette et viktig punkt som dere bør avklare før dere sender inn søknadene.

Refinansiering med medlåntaker

De fleste som refinansierer gjør dette for å få redusert lånekostnadene sine, og ofte på grunn av gjeld fra dyre kredittkort og smålån. Da blir det spesielt viktig å finne det billigste lånealternativet.

Det gjør du ved å sammenligne flere tilbud. En enkel måte å skaffe tilbudene på er å bruke en låneagent til å gjøre jobben gratis og effektivt.

Hvem kan være medlåner eller kausjonist?

Noen banker krever at medlåneren er ektefellen din. Det er lavere sjanse for pengekrangel mellom gifte, enn mellom venner som tar opp lån sammen.

De fleste banker aksepterer medlåntakere, men flere av de krever at partene er ektefeller.

Dersom dette ikke er et krav, kan det hende banken forutsetter at partene er samboere med felles adresse i Folkeregisteret, eller i familie med hverandre.

Du finner også banker som aksepterer at andre er medlånere, for eksempel venner eller slekt, så lenge begge parter oppfyller bankens og myndighetenes krav.

Vurder å skrive en avtale

Både ansvaret og disponeringsretten gjør at det anbefales at personer som låner sammen også har felles økonomi. For ektefeller er dette som regel ingen utfordring. Samboere eller andre bør vurdere å tegne en bindende avtale på forhånd, før dere tar opp lånet.

Avtalen bør klart og tydelig regulere alle forhold som har med fordeling av tilbakebetaling, disponering av pengene, og hvordan skattefradraget skal fordeles.

En klar og skriftlig avtale anbefales for å unngå eventuelle uenigheter i fremtiden. Er det snakk om en høy lånesum bør dere vurdere å få juridisk veiledning til å sette opp avtalen.

Begge må oppfylle minstekravene

Alle banker som aksepterer medlånere, krever at begge to oppfyller bankens minstekrav. Kravene varierer som regel mellom følgende:

  • Alderskrav – Noen banker har 18 år som laveste aldersgrense, mens de fleste ligger på 20 til 22 år. Det strengeste kravet til alder vi kjenner til er 25 år.
  • Inntektskrav – Noen banker spesifiserer kun at søkerne må ha fast inntekt, mens andre setter en minstesum i årsinntekt. Det strengeste kravet vi kjenner til er 250 000 kroner før skatt per år.
  • Betalingshistorikk – De aller fleste banker krever at begge låntakere ikke har betalingsanmerkninger. Mange krever også at søkerne ikke har aktive inkassosaker, men her gjøres det ofte unntak dersom lånet skal brukes til å refinansiere den problematiske gjelden.
  • Bosted og statsborgerskap – Alle banker krever at søkerne enten er norske statsborgere, eller er bosatte og skattepliktige i landet. Som regel må personer av utenlandsk opprinnelse ha bodd i Norge i minst 3 år.

Husk at dere må begge dokumentere inntekt ved å fremvise kopi av lønnsslipp (eller tilsvarende for trygdede) for én eller tre måneder, samt kopi av siste skattemelding.

Begge blir kredittvurderte

Begge søkere blir kredittvurderte når dere skal ha lån sammen til refinansiering. Har en av dere betalingsanmerkning vil søknadene vanligvis avslås.

Når to søker sammen om lån vil banken foreta en kredittvurdering av begge. Vurderingen foretas helt likt som når en person søker alene. Det vil si at informasjon om begges gjeld, inntekt, alder, bosted, betalingshistorikk, med mer, innhentes.

Har den ene betalingsanmerkning, eller på annet vis ikke oppfyller bankens eller myndighetenes krav, vil søknaden vanligvis bli avslått.

Fordeler ved å bruke kausjonist til refinansiering

#1. Flere får innvilget refinansieringslån

Det er større sjanse for at banken innvilger søknaden når du har medlåner. Den enkle forklaringen er at bankene naturligvis har større sikkerhet mot et eventuelt mislighold. Selv om en av dere skulle miste inntektsevnen helt, vil noe slikt neppe ramme dere begge.

Det er i utgangspunktet uansett enklere å få lån til refinansiering enn til forbruk og investeringer. Dette fordi Finanstilsynets retningslinjer åpner for unntak når du skal refinansiere, så lenge resultatet av refinansieringen er lavere gjeldskostnader.

De fleste banker er mer velvillige overfor søkere som viser at de ønsker å rydde opp i økonomien sin. Har du en medlåner, vil dette øke sjansene ytterligere.

#2. Lånerammen kan bli større

Begge låntakeres gjeldsgrad vil kunne legges til grunn når dere søker sammen. Retningslinjene fra Finanstilsynet tilsier at banken ikke skal tilby lån som gjør at låntakerens samlede gjeld overstiger fem ganger inntektene.

Summen som skal til for å nå grensen blir naturligvis større når det er snakk om to låntakere, med mindre en av dere allerede har maksimal gjeldsgrad fra før.

I tillegg må bankene også ta høyde for at låntakeren skal ha økonomi til å betjene den samlede gjelden etter en potensiell renteøkning på 5%. Med to inntekter, vil den samlede betalingsevnen også bli større.

Samlet sett vil dette gjøre at lånesummen dere kan få innvilget også kan være større, enn om én av dere søker alene.

#3. Rentene kan bli lavere

Av samme årsak som at det er enklere å få lån til refinansiering når man er to, er sjansene også bedre for å få mer gunstige rentebetingelser. De fleste banker med lån til refinansiering fastsetter rentetilbudene basert på en individuell vurdering.

Les også: Informasjon om refinansieringslån her på vår side.

Her bruker bankene søkernes såkalte kredittscore som grunnlag, samt de vurderer begges betalingsevne.

Sikre betalere, det vil si de med høy kredittscore og god betalingsevne, får normalt bedre rentebetingelser. To som låner sammen, anses normalt som sikrere enn en som låner alene, selv om kredittscorene hver for seg ikke skulle tilsi det samme.

#4. Dere kan betale tilbake raskere

Å ha en medlåner på et refinansieringslån betyr at det er større sjanse for å få lånet innvilget, og dere kan få flere økonomiske fordeler.

Det er naturligvis enklere å betjene lån når man er to, så lenge begge har inntekt og penger til overs etter at andre utgifter er betalte. Dette gjør det vanligvis enklere å for eksempel innfri lånet raskere. Det igjen gjør at dere kan spare ganske mye penger, sett i forhold til en person som har låneansvaret alene.

Husk at et usikret lån som brukes til refinansiering kan innfris når som helst. Banken kan ikke kreve noe ekstra, utover påløpte renter og gebyrer. Dere kan også øke avdragene i perioder om dere klarer, noe som også er kostnadsfritt. Kontakt i så fall banken på forhånd og be de om veiledning for hvordan dere går frem.

Tips: Les også vår side om refinansiering på dagen her i denne artikkelen.

#5. Dere kan få en skattefordel

Når to personer betaler gjeldsrenter sammen, kan de selv velge hvordan skattefradraget for dette skal fordeles. Heri ligger det en skattefordel i de tilfellene der den ene parten har lav inntekt.

Hvordan dere beregner dette avhenger av både inntektene og andre fradrag. Dersom en av dere tjener under frikortbeløpet (for skatteåret 2020 er dette 55 000 kroner per år), bør den andre låntakeren alltid få skattefradraget.

For inntekter over 55 000 kroner, og opp til omtrent 200 000 kroner per år, vil det samme sannsynligvis lønne seg.

Oppsummering – refinansiering med kausjonist

  1. Når to personer låner i en bank sammen, kalles dette å ha en medlåner eller medlåntaker. Begge to blir ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet, noe som gjør at bankenes sikkerhet kan anses som bedre.
  2. Fordelene med å refinansiere sammen er at det ofte er enklere å få lånet innvilget. Refinansieringslånet kan bli rimeligere, lånerammen kan bli større, og det kan gå raskere å betale lånet tilbake. Det kan også være en skattefordel å ha medlåner.
  3. Det anbefales at man er forsiktig med å bruke slekt eller venner som medlånere. Mange banker krever at partene er ektefeller. Begge blir kredittvurderte, og begge må oppfylle bankenes og myndighetenes krav til låntakere.