Styringsrente og hvordan den påvirker deg

Både privatøkonomien din og samfunnsøkonomien blir påvirket av endringer i styringsrenten. I denne artikkelen får du en innføring i hva styringsrente egentlig er, og hvordan du som privatperson blir påvirket.

Hva er styringsrente?

Styringsrente, tidligere kalt foliorente, refereres ofte til som den viktigste påvirkningsfaktoren på norsk økonomi. Det ligger egentlig i ordet styringsrente at det er en styrende faktor. 

Styringsrenten påvirker både enkeltpersoner og bedrifter

Styringsrenten er et verktøy som er med på å påvirke inflasjon og økonomisk vekst. Styringsrenten settes av sentralbanken i det aktuelle landet.

Endringer i styringsrenten vil berøre både privatpersoners og bedrifters økonomi, ikke minst på grunn av endringer i rentene på utlån og innskudd. Styringsrenten er derfor et verktøy for å påvirke inflasjon og økonomisk vekst. 

Sentralbanker fastsetter en rentesats for å påvirke økonomien i ønsket retning. Styringsrenten er derfor en referanserente for sentralbanken.

Lesetips: Se vår artikkel om refinansiering med lav rente.

Hva fører til endringer i styringsrenten?

Det er flere ting som kan påvirke endringer i styringsrenten, blant annet inflasjon, internasjonal handel, global økonomi, oljepriser og arbeidsmarkedet.

Styringsrenten i dag

Åtte ganger i året møtes komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet for å avgjøre endringer på styringsrenten, og som oftest skjer endringen med 0,25 prosentpoeng. Komiteen består av fem medlemer utnavnt av regjeringen. Lederen for komiteen er sentralbanksjefen.

Fra 16.08.2023 er styringsrenten på 4,00 prosent. Les mer om styringsrente hos Norges Bank.

Video om styringsrenten

Slik blir du påvirket av styringsrenten

Både privatpersoner, banker og bedrifter blir påvirket av endringer i styringsrenten. Som privatpersoner vil vi kunne merke endringer i kronekurs og renter på lån og innskudd, samt etterspørsel i arbeidsmarkedet.

Endringer i styringsrenten kan påvirke renter på lån, investeringer, forbruk og den generelle prisutviklingen. Derfor har styringsrenten stor innflytelse på hvordan det står til med den norske økonomien.

Endring i inflasjon

Styringsrenten henger nært sammen med inflasjonen i en økonomi. Sentralbanker bruker styringsrenten for å styre inflasjonen og opprettholde prisstabilitet. Styringsrente påvirker inflasjonen på flere måter.

Hva er inflasjon?

Inflasjon betyr at prisnivået i samfunnet øker over tid. Hos Store Norske Leksikon defineres det som “en vedvarende vekst i det generelle prisnivået”. Konsumprisindeksen, KPI, er grunnlaget for hvordan inflasjonen måles. Hvis inflasjonen svinger mye, vil det bli store variasjoner i prisen på varer og tjenester, og mange vil oppleve at det blir vanskelig å vite om lønnen strekker til fra måned til måned.

Lav styringsrente

Når sentralbanken reduserer styringsrenten, vil det bli billigere for banker å låne penger fra sentralbanken. Da vil bankene låne mer penger og tilby lån til lavere renter til bedrifter og privatpersoner.

Lavere renter gjør at flere kan låne penger og investere. Dette fører igjen til økt etterspørsel etter varer og tjenester. Høyere etterspørsel kan bidra til å drive opp prisene på varer og tjenester, som er en av de viktigste komponentene i inflasjonen.

Høy styringsrente

Hvis sentralbanken hever styringsrenten, blir det dyrere for banker å låne penger, og dermed kan de låne mindre. Dette gjør at det er mindre penger tilgjengelig for utlån, og slik bremses nivået av investeringer og forbruksutgifter. Ofte vil prispresset på varer og tjenester reduseres, og inflasjonen kan dempes.

Styringsrenten spiller derfor en viktig rolle i sentralbankens forsøk på å balansere inflasjonen.

Endring i renter på lån

Hvis Norges Bank øker styringsrenten, vil de fleste banker følge med og øke rentene på lån til sine kunder. Når renten øker, vil etterspørselen etter lån blant kundene gå ned. Dette skjer fordi det blir dyrere å låne penger, og flere vil oppleve at privatøkonomien ikke holder tritt med den økonomiske utviklingen i samfunnet som økningen i styringsrente medfører.

De fleste nordmenn har mer gjeld enn innskudd, og derfor vil en økning i styringsrente for mange bety dårligere råd.

Om styringsrenten øker, vil mange banker øke utlånsrentene. Da vil det bli dyrere å låne penger, og etterspørselen etter lån vil gå ned.

På den andre siden, om styringsrenten reduseres, vil det bli billigere for bankene å låne penger fra sentralbanken. Da senkes også renten på pengene de låner ut til sine kunder.

Med lavere rente vil flere kunne låne penger, og etterspørselen etter lån øker. Dette fører som oftest igjen til en økning i inflasjonen.

Det er ikke slik at alle banker øker renten om styringsrenten øker. Den store konkurransen mellom bankene om å holde på kunder, medfører at noen banker kan la være å endre renten.

Vær forberedt på rentehopp: Vi råder deg til å holde deg oppdatert på utviklingen av styringsrenten, og å ikke ta opp mer lån enn du kan betjene. Slik kan økonomien din lettere håndtere et eventuelt rentehopp.

Tips: Se vår artikkel om forskjellen på effektiv og nominell rente.

Økte renter på innskudd

Når styringsrenten settes opp og bankene gjør det samme med sine renter, vil du som kunde også få økt rente på dine innskudd, altså pengene du har i banken. Derfor kan en økning i styringsrenten påvirke økonomien din på en positiv måte, i hvert fall om du har mer innskudd enn gjeld.

Økonomisk utvikling

Sentralbankenes oppgave er å stabilisere økonomien i landet. I Norge er det Norges Bank som er sentralbanken. Hvis økonomien er i vekst, kan sentralbankene øke styringsrenten for å bremse denne veksten. Motsatt kan styringsrenten settes ned for å stimulere til vekst i økonomien.

Færre arbeidsplasser

Når styringsrenten øker, kan prisene på varer og tjenester bli dyrere. Dette fører til lavere økonomisk aktivitet, og at etterspørselen i arbeidsmarkedet går ned. Som arbeidstaker eller arbeidssøker kan du oppleve at det er færre ledige stillinger tilgjengelig, fordi presset på lønninger ikke er like stort.

Det kan også være utfordrende for bedrifter å øke lønnen til ansatte i slike perioder, fordi de har økte utgifter til varer og tjenester. Derfor kan du som arbeidstaker oppleve å få avslag på eventuelle lønnsforhandlinger.

Hvis styringsrenten reduseres, vil de fleste bruke mer penger, og dette gjelder også bedrifter. Lavere kostnader fører til at bedriftene kan ansette flere, investere mer og øke lønninger for å holde på sine ansatte. Sammen med stor etterspørsel etter varer og tjenester, vil dette presset på lønninger føre til at inflasjonen øker. 

Endringer i styringsrenten vil påvirke både inflasjon, renter på lån, innskudd, valutakurs, økonomisk utvikling i samfunnet og etterspørsel og lønn i arbeidsmarkedet.

Valutakurs

Hvis styringsrenten endres, vil valutakursen også påvirkes av dette. Hvis det kun er i Norge styringsrenten øker, vil etterspørselen etter den norske kronen også øke. Kronen kan bli sterkere. For deg som privatperson betyr det at reiser til utlandet kan bli billigere, og at du betaler mindre for importvarer.

På den andre siden betyr det at norske eksportvarer kan bli dyrere i utenlandsk valuta.

Oppsummering

  1. Styringsrenten er den fremste påvirkningsfaktoren på norsk økonomi. Styringsrenten reguleres av sentralbanken, Norges Bank. Åtte ganger i året møtes et utvalg og vurderer om styringsrenten bør endres for å regulere økonomien.
  2. Når styringsrenten øker, vil mange banker øke utlånsrentene. Da blir det dyrere å besitte lån. Vi anbefaler alle å være forberedt på et rentehopp. Har du penger stående i banken, vil du få mer avkastning på disse. Ikke alle banker øker rentene selv om styringsrenten øker.
  3. Styringsrenten påvirker også inflasjon, valutakurser, priser på import- og eksportvarer og etterspørsel på arbeidsmarkedet.